Ruthenium

Catalog #
Product Name
Formula
CAS
8026
Ruthenium dioxide, Type 7403, S.A. 15-25 m2/g
RuO2
12036-10-1
8027
Ruthenium dioxide, Type 7404, S.A. 10-15 m2/g
RuO2
12036-10-1
8028
Ruthenium dioxide, Type 7405, S.A. 7-10 m2/g
RuO2
12036-10-1
8029
Ruthenium(III) bromide
RuBr3
14014-88-1
8030
Ruthenium(III) bromide hydrate
RuBr3.xH2O
14014-88-1
8032
Ruthenium(III) iodide
RuI3
13896-65-6
8034
Ruthenocene
Ru(C5H5)2
1287-13-4
8035
Dichloro(1,5-cyclooctadiene) ruthenium(II) oligomer
Ru(C8H12)Cl2
50982-12-2
8036
Dichlorobis(2,2-bipyridine) ruthenium(II) dihydrate
RuCl2(C10H8N2)2.2H2O
15746-57-3
8037-S
Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution
Ru(NO)(NO3)3 in H2O
34513-98-9
8038
1,3-cyclohexadiene (tricarbonyl) ruthenium(0)
C9H8O3Ru
12108-25-7
8040
Ruthenium(IV) oxide, S.A. 67 – 80 m2/g
RuO2
12036-10-1
8041
Ruthenium dioxide, Type 7407, S.A. 15-20 m2/g
RuO2
12036-10-1
8042
Dichlorodicarbonylbis (triphenylphosphine) ruthenium(II)
Ru(CO)2(P(C6H5)3)2Cl2
14564-35-3
8043
Potassium mu-oxobis(pentachlororuthenate(IV)) hydrate
K4[(RuCl5)2O] .xH2O
123359-44-4
8044
Ruthenium(III) nitrosylchloride monohydrate
Ru(NO)Cl3.H2O
18902-42-6
8047
Tri-Ruthenium Dodecacarbonyl
Ru3(CO)12
15243-33-1
8048
Bis(pentamethylcyclopentadienyl) ruthenium(II)
Ru[(CH3)5C5]2
84821-53-4
8049
Dichloro(p-cymene) ruthenium(II) dimer
[RuC10H14Cl2]2
52462-29-0
8050
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate
K4[Ru(CN)6].xH2O
15002-31-0
8051
Potassium pentachloronitrosylruthenate(II)
K2[Ru(NO)Cl5]
14854-54-7
8053
Ruthenium on Carbon
Ru/C
7440-18-8
8054
Ruthenium Black
Ru
7440-18-8
8055
Bis(2-methylallyl) (1,5-cyclooctadiene) ruthenium(II)
(C4H7)2(C8H12)Ru
12289-94-0
8056
Ruthenium dioxide, Type 7408, S.A. 45-70 m2/g
RuO2
12036-10-1

Page 2 of 4 ( 83 items )